فرمول انتخاب نیچ و مخاطب هدف مناسب

۱۹۹,۰۰۰ تومان

موضوع : دوره فرمول انتخاب نیچ و مخاطب هدف مناسب
زمان دوره: 83 دقیقه
نوع دوره: دانلودی
مدرس: دکتر امیرحسین فرجی
مخاطب: صاحبان کسب و کار های کوچک

فرمول انتخاب نیچ و مخاطب هدف
فرمول انتخاب نیچ و مخاطب هدف مناسب

۱۹۹,۰۰۰ تومان