دانشجوی عزیز آکادمی دکتر فرجی

لطفا با دقت  اطلاعات کسب و کارتان خود را تکمیل کنید تا ما بتوانیم در این شرایط به شما با توجه به شرایط کسب کارتان بهتر کمک کنیم.
توجه! بعد از تکمیل فرم زیر فیلم وبینار برای شما نمایش داده خواهد شد.

آزمون اطلاعات کسب و کارها

    می‌توانید چند گزینه انتخاب کنید