دانشجوی عزیز آکادمی دکتر فرجی

لطفا با دقت  اطلاعات کسب و کارتان خود را تکمیل کنید تا ما بتوانیم در این شرایط به شما با توجه به شرایط کسب کارتان بهتر کمک کنیم.

آزمون اطلاعات کسب و کارها